Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky

Teorie automatického řízení

Teorie automatického řízení

3. PID regulace s přesnou realizací derivace

Regulovanou soustavou je proporcionální soustava prvního rádu. Lineární popis obvodu v bezrozměrném tvaru reprezentuje rovnice (při konstantní žádané hodnotě w= 0 a působení poruchy v místě akční veličiny).

Rovnice regulačního obvodu v časové oblasti viz.

( 7 )

Rovnice PID regulátoru v časové oblasti

- bezrozměrná proporcionální konstanta
- bezrozměrná integrační konstanta
- bezrozměrná proporcionální konstanta

( 8 )

Dosazením rovnice regulátoru do rovnice řízení získáváme rovnici pro naprogramování

převodem rovnice metodou PMI získáváme konečný vztah pro naprogramování

( 9 )

Z grafů je patrné, že P regulace zanechává trvalou regulační odchylku. Při integrální regulaci nedochází k trvalé regulační odchylce, avšak průběh regulace je kmitavý. Nejvíce používaným regulátorem pro řízení proporcionálních soustavě je regulátor typu PI. Z obrázku plyne, že při jeho použití spojíme hlavní výhody regulátorů P a I. Při použijí PI regulátoru a jeho správném nastavení nedochází k překmitu, popřípadě pouze k překmitnu námi zvoleného, a čas regulace se zrychlí a nedochází k trvalé regulační odchylce.

Obr. 8 Odezvy akční a regulované veličiny při integrační regulaci
r 0 =1; r I=1; r d =1

Integrační regulace r I=1

Proporcionální regulace r 0 =1

 

PI regulace r 0 =1; r I=1

Obr. 9 Porovnání odezvy akční a regulované veličiny při proporcionální, integrační a proporcionálně integrační regulaci

Obr. 10 Simulační schéma v programu Matlab Simulink pro bezrozměrnou PID regulaci

Regulátor
PD Zlepšuje stabilitu regulačního obvodu ve srovnání s použitím čistě P-regulátoru. Je tedy možné pracovat s vyšším zesílením regulátoru a tedy menší trvalou regulační odchylkou vzhledem k použití čistě P-regulátoru. V počátku regulačního pochodu převládá vliv derivační složky, s narůstajícím časem převládá vliv proporcionální složky.
PI V uzavřeném regulačním obvodu odstraňuje trvalou regulační odchylku, která by vznikla použitím pouze P-regulátoru. Zlepšuje stabilitu vzhledem k použití čistě I-regulátoru. Pro určitá nastavení stavitelných parametrů regulátoru vyhovuje z hlediska stability i pro astatické regulované soustavy. V počátku regulačního pochodu převládá vliv proporcionální slošky, s narůstajícím časem převládá vliv integrační slošky. Nejrozšířenějží spojitý regulátor.
PID V uzavřeném regulačním obvodu odstraňuje vlivem I složky trvalou regulační odchylku a vlivem D složky zlepšuje stabilitu regulačního obvodu. V počátku přechodového děje převládá derivační složka regulátoru, s narůstajícím časem převládá integrační složka regulátoru.
PIDi PID regulátor s interakcí je konstrukčně složen z PI a PD regulátoru. Má shodné vlastnosti jako PID regulátor, ale je jednodušší a tedy levnější. Aby mohl být PIDi regulátor použít, TI a TD musí být v poměru TDTI = 1 / 4.

Příklad řešení s podporou aplikace Matlab Webserver

Zpět | Skript ke stažení | Model ke stažení

Teorie automatického řízení - PŘT, ČVUT - FSI, Csaba Szücs, bogyo@bogyo.net, 20.05.2006