Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky

Teorie automatického řízení

Bibliografické údaje

ŠULC B., VÍTEČKOVÁ M., 2004.: Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů.
Vydavatelství ČVUT v Praze
2004, 333 s., 187 obrázků. ISBN 80-01-03007-5
Cena: 310 Kč
Prodejna technické literatury, Bílá 90, Praha 6 - Dejvice, 160 00
Úvod

Monografie vydávané Vydavatelstvím ČVUT mají omezený rozsah. Měla-li být v monografii Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů pokryta obsahově alespoň oblast lineární teorie regulace, bylo nezbytné vypustit programovou dokumentaci simulačních programů u uváděných příkladů. Zkušenost z výuky teorie automatického řízení na strojních fakultách však ukazuje, že aktivní simulační podpora zvyšuje zájem o teorii, kterou přibližuje reálným podmínkám uplatnění. Proto použitý programový produkt firmy MathWorks - MATLAB a jeho toolbox Simulink je využíván k navození těchto situací programovými obraty nad rámec standardní nabídky. Až na výjimky nebylo možné jim věnovat v monografii větší pozornost. Tento nedostatek by měly nahradit tyto webové stránky ve třech směrech

- spouštět s instruktážní podporou hotové vzorové příklady "na dálku" pomocí prohlížeče Explorer a serveru MATLAB - v tomto režimu není třeba vlastní instalace programu Matlab a jeho toolboxu, ale také není možné měnit chod a program simulace, pouze lze zadávat data (volitelné parametry) simulace; tento režim nevyžaduje instalaci programu Matlab
- stahovat soubory ze serveru, upravovat a spouštět je v prostředí vlastního počítače; vyžaduje přístup (instalaci) k programu Matlab od Release 11
- krátký teoretický výklad určitého problému obvykle v souvislosti s příkladem
- úkoly a pokyny pro studenty většinou v návaznosti na probíhající výuku

Věříme, že tímto způsobem se zvýší přitažlivost a využitelnost monografie mezi studenty a absolventy studijních oborů technické kybernetiky a automatizace, jimž je jako učební pomůcka především určena. Slibujeme si však i zvýšení efektivity v oslovení zkušených pracovníků vývoje a projekce, kteří někdy hledají odpovědi na určité velmi konkrétní otázky z oblasti možností návrhu regulačních obvodů a touto cestou je mohou snáze nalézt.

O autorech monografie

Doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
  Doc. Ing. Bohumil Šulc, CSc.
ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav přístrojové a řídící techniky
E-mail: sulc@fsid.cvut.cz
Tel.:  +420 2 2435 2531
Adresa: Technická 4, 166 36 Praha 6
Kancelář: B1-514

Postavení, funkce:

Vědecko - pedagogický pracovník na Ústavu přístrojové a řídicí techniky, odbor automatického řízení a inženýrské informatiky Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Odborné aktivity:

- člen komise strojírenství Grantové agentury ČR
- člen oborové rady doktorského studijního oboru na FS ČVUT Technická kybernetika
- člen Českého komitétu pro automatizaci, IFAC Technical Committee Member on Power Plants and Power Systems, IFAC Technical Committee Member on Control Education
- člen redakčních rad časopisů Automatizace, Česká energetika, Strojař.

Doc. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
VCB-TU Ostrava, Fakulta strojní,

Katedra automatizační techniky a řízení

E-mail: miluse.viteckova@vsb.cz
Tel.: +420 59 732 4493
Adresa: ul. 17.listopadu č.15, 708 33 Ostrava - Poruba
Kancelář: A759

Postavení, funkce:

Vědecko - pedagogický pracovník na katedře Automatizační techniky a řízení, VCB-TU Ostrava.

Aktivity:

- Členka zkušební komise pro SZZ v bakalářském studijním programu obor Aplikovaná informatika a řízení.
- Členka zkušební komise pro SZZ v magisterském studijním programu obor Automatické řízení a inženýrská informatika.
- Členka Oborové rady doktorského studijního programu "Automatizace technologických procesů" sekce FS a školitelka

Výzkumné aktivity:

Syntéza analogových a číslicových regulačních obvodů s dopravním zpožděním metodou inverze dynamiky.


Příklady z monografie

1. PID regulace s přesnou realizací derivace - Simulace s využitím programu Matlab Webserver

Regulovanou soustavou je proporcionální soustava prvního rádu. Lineární popis obvodu v bezrozměrném tvaru reprezentuje rovnice (při konstantní žádané hodnotě w = 0 a působení poruchy v místě akční veličiny).

Rovnice PID regulátoru v časové oblasti

( 1 )

- bezrozměrná proporcionální konstanta
- bezrozměrná integrační konstanta
- bezrozměrná proporcionální konstanta

( 2 )

Dosazením rovnice regulátoru do rovnice řízení získáváme rovnici pro naprogramování

převodem rovnice metodou PMI získáváme konečný vztah pro sestavení simulačního schématu níže

( 3 )

Simulace s využitím programu Matlab Webserver

Teorie automatického řízení - PŘT, ČVUT - FSI, Csaba Szücs, bogyo@bogyo.net, 20.05.2006